TransAsiart

Bibliographie sur la céramique chinoise

Bibliography on Chinese ceramics

 

DAVID M. Paul & TAMBUELLO . A, La céramique d'Extrême-Orient, Paris 1984.

HAN Qilou, Zisha hu quanshu, Hongkong 1996.

LI Zhiyan et CHENG Wen, La céramique chinoise, Pékin 1984.

LI Yinghao, Zisha chahu, Hongkong 1992.

LIANG Baiquan, Yixing purple clay ware, Hongkong 1991.

TAM Laurence, An Anthology of Chinese ceramics, Exposition du Hongkong Museum of Art (21/10-21/12/1980), Hongkong 1980

 

 

 

 

[page en construction]

 

 

Retour à Céramique chinoise